Clinica Stomatologica Velvet Dental Newsletter

Acordul privind prelucrarea datelor de catre Velvet Dental

Aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, ale Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004 si Politicii de confidentialitate Velvetdenta (de inserat link catre politica de pe site).